Privacy statement AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

 

Muziekvereniging Volharding vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In ons Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen in het kader van de wet AVG. Wij willen graag heldere en transparante informatie verstrekken over onze omgang met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Volharding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Als het nodig is uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Muziekvereniging Volharding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy statement vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Van wie verwerkt muziekvereniging Volharding persoonsgegevens?

Muziekvereniging Volharding verwerkt persoonsgegevens van degenen wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden, ereleden, vrijwilligers, Vrienden van Volharding (donateurs);
 • Dirigent, instructie en trainers;
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij muziekvereniging Volharding of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar muziekvereniging Volharding een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

 

Hoe gaat het verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging Volharding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • (Financiële) administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen;
 • Het informeren over diverse zaken.

 

Muziekvereniging Volharding kan voor bovengenoemde doelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Startdatum lidmaatschap;
 • Diplomagegevens;
 • IBAN-nummer;
 • Overlijdensdatum.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Volharding niet langer opgeslagen dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Denk hierbij aan:

 • Historisch relevante informatie (foto’s en namen voor het historisch archief);
 • NAW gegevens tijdens het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor een langere periode als daarvoor bij uitschrijving als lid schriftelijk toestemming is gegeven;
 • Vrienden van Volharding en sponsors gedurende de periode dat men gezien wordt als een leverancier, prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Is er ook verstrekking aan derden?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het ontvangen van subsidie van de gemeente Berkelland; 
 • Het ontvangen van subsidie van BeMo;
 • (financiële) administratie met muziekschool Segnocollectief;
 • Het voldoen van de contributie aan de KNMO.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Hoe kan ik gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het aangaan van het lidmaatschap of relatie en kunnen op uw initiatief in worden gezien, gewijzigd worden of worden verwijderd door contact op te nemen met secretariaat@volhardingborculo.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van verwerkte persoonsgegevens.

 

Hoe gaat het met gebruik van audio-, foto- en videomateriaal?

Muziekvereniging Volharding heeft een publiekelijke functie. Tijdens aan de vereniging gebonden activiteiten zoals optochten, optredens en serenades kan door zowel muziekvereniging Volharding, leden van muziekvereniging Volharding als het publiek foto's, video- en geluidsopnamen worden gemaakt ten behoeve van kwaliteitsbevordering en publicaties digitaal (zoals de website, Facebook, YouTube) of op papier (zoals krant, tijdschrift, flyers). Wij zien dit als onderdeel van het lidmaatschap en vragen daarvoor geen toestemming aan betrokkenen. 

 

 • Indien een wijziging of verwijdering gewenst is, dient de persoon hier zelf het initiatief in te nemen door contact op te nemen met secretariaat@volhardingborculo.nl
 • Indien leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij secretariaat@volhardingborculo.nl. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.

 

Website

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registreren het aantal bezoekers, geografische herkomst, vanaf welk apparaat, verkeersbron en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden volgens bovenstaand privacy statement verwerkt binnen de kaders van de wet AVG.

 

Hoe goed zijn mijn gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Volharding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Wijzigingen privacy statement

Muziekvereniging Volharding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij bevelen daarom aan om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit protocol wordt via de website en verenigingsplan van muziekvereniging Volharding gepubliceerd. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle leden hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan direct contact met ons op. Als wij er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contact

Muziekvereniging Volharding

Haarloseweg 7 

7271 BV Borculo

secretariaat@volhardingborculo.nl